เป็นคำถามที่พบบ่อยว่า ต้องพบแพทย์ก่อนพบนักกายภาพบำบัดหรือไม่

ก่อนอื่นต้องขอให้ข้อมูลก่อนว่านักกายภาพบำบัดคืออะไร

นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการประเมินและให้การรักษาทางกายภาพ แก้ไขการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อที่ยังทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ให้มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ตลอดจนพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทำงานประสานสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และระบบประสาท รวมทั้งฝึกการใช้กายอุปกรณ์เสริมหรือเทียมและเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ในการตรวจประเมินผู้ป่วยนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของส่วนที่มีความผิดปกติ ตลอดจนส่วนที่อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย โดยขั้นตอนการตรวจร่างกายนั้น จะเริ่มจากการที่นักกายภาพบำบัดซักถามเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย อุบัติการณ์ของการเกิดการบาดเจ็บ ตลอดจนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาการระหว่างที่ทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน เมื่อได้ข้อมูลครบ นักกายภาพบำบัดจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่า โครงสร้างใดของร่างกายที่เป็นสาเหตุของอาการของผู้ป่วย หลังจากนั้นนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจร่างกายโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของส่วนที่อาจเป็นสาเหตุของอาการนั้น โดยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางต่างๆ และจะทำการประเมินการเคลื่อนไหวของข้อต่อว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปหรือไม่

หลังจากการตรวจร่างกายนักกายภาพบำบัดจะทำการอธิบายถึงสิ่งที่ตรวจและอธิบายขั้นตอนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโดยละเอียด โดยในวีธีการรักษาทางกายภาพบำบัดนั้นมีหลากหลายวิธีเช่น *การรักษาด้วยความร้อน *การรักษาด้วยความเย็น *การออกกำลัง *การกระตุ้นด้วยเครื่องไฟฟ้า *การดัดดึงข้อต่อ เป็นต้น หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาไปแล้ว นักกายภาพบำบัดจะทำการแนะนำการดูแลตนเอง ตลอดจนการออกกำลังเพื่อช่วยฟื้นฟุสิ่งที่ได้รับการบาดเจ็บให้กลับมามีสภาพปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด อย่างไรก็ตามในการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด นอกเหนือจากประสบการณ์ของนักกายภาพบำบัดที่ให้การรักษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการรักษา ผู้ป่วยเองก็มีบทบาทที่สำคัญมากในการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด โดยผู้ป่วยจะต้องสังเกตุปัจจัยที่ทำให้อาการแย่ลงเพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยงปัจจัยดังกล่าว ตลอดจนการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด เพื่อที่จะให้อาการดังกล่าวไม่กลับมาเร็ว

หลังจากได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักกายภาพบำบัดและแนวทางการรักษาแล้ว ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัด ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 1 “พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547”ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

วิชาชีพกายภาพบำบัดหมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับ การตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการให้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด

จากพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยสามารถมาพบนักกายภาพบำบัดได้โดยตรง เนื่องจากนักกายภาพบำบัดมีความสามารถที่จะตรวจประเมิน ให้การวินิจฉัย และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ ที่เกิดจากระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาทได้

นี่ก็คือคำตอบของคำถามที่พบได้บ่อยคำถามนี้
หากมีอาการที่นอกเหนือการดูแล นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์จะแจ้งให้ทราบ ว่าควรพบแพทย์ด้านใดเพิ่มเติม